Historia

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,24 4,50
USAUSD 3,96 4,21
GBPGBP 5,02 5,37
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,27 4,47
USAUSD 3,99 4,18
GBPGBP 5,05 5,34

124 LAT TRADYCJI!

Uwarunkowania społeczne oraz potrzeba istnienia przyjaznej instytucji pożyczkowej, przeciwstawiającej się wszechobecnej lichwie, a także konkurencyjnych banków pobliskiego stworzyły w tutejszej enklawie rynku 121 lat temu podwaliny dzisiejszej placówki finansowej. Według źródeł historycznych n. Bank został założony w grudniu 1899r. i zarejestrowany we Lwowie pod nazwą „Spółka oszczędności i pożyczek z nieograniczoną poręką w Tęgoborzy”. W dniu 24.04.1949r. spółka łączy się ze „Spółdzielnią z nieograniczoną odpowiedzialnością w Jakubowicach” (obecnie Łososina Dolna). Natomiast zmianę statusu nazwy na „Bank Spółdzielczy” z siedzibą w Łososinie Dolnej przyjęto w1975r.

LATA 1950 - 1955

Na podstawie dekretu Ministra Skarbu o reformie bankowej, ulega rozwiązaniu Bank Gospodarstwa Spółdzielczego jako centrala Kas Spółdzielczych. Wszystkie dotychczasowe polskie banki i kasy spółdzielcze przekształcono w tzw. GKS-y, a ich sieć zostaje ściśle podporządkowana państwowemu Bankowi Rolnemu. W wyniku tych zmian, w lipcu 1950 r. nasza instytucja zostaje również przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą. Daleko idąca w tym czasie ingerencja władz politycznych w działalność Kas spowodowała od 1952r spadek zainteresowania ich działalnością wielu działaczy i członków w nastepstwie pozbawienia z „urzędu” GKS-ów możliwości prowadzenia rachunków wkładów oszczędnościowych, bowiem monopol w tym względzie otrzymał państwowy bank PKO.

WZROST WPŁYWÓW I SAMODZIELNOŚĆ

Począwszy od roku 1956 zwiększa się stopniowo autonomia Spółdzielczych Kas, którym przywrócono prawo gromadzenia oszczędności oraz ustalono podział kompetencji kredytowych pomiędzy Kasami a Bankiem Rolnym. Znaczenie i ranga Kas Spółdzielczych w istotnym stopniu wzrasta. W roku 1961 placówka nasza przyjmuje nazwę Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa, (SOP) a w roku 1975 otrzymuje status Banku Spółdzielczego. W roku 1975 na mocy nowej ustawy o podziale administracyjnym Kraju, placówka nasza zostaje włączona w strukturę państwowo-spółdzielczą BGŻ, który stał się centralą finansową i organizacyjną banków spółdzielczych, i choć podlegała BGŻ – w swojej działalności była samodzielną. W tym okresie Bank nasz przyjął pełną obsługę finansową lokalnych klientów strategicznych, przedsiębiorców oraz obsługę kasowo-rozliczeniową budżetu terenowego.

CIĘŻKIE LATA 80-TE I 90-TE

Poczawszy od roku 1989 w bankowości polskiej zaszły zasadnicze zmiany ustrojowe, wyzwalające ją z systemu socjalistycznego i kierujące ją do modelu gospodarki rynkowej. Położony został nacisk na prawdziwą samorządność i samodzielność banków spółdzielczych. Na mocy ustawy z roku 1990 o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczej BGŻ utracił funkcję Centrali. Relacje BGŻ z bankami spółdzielczymi od roku 1992 oparte zostały na dobrowolnych umowach o wzajemnej współpracy.

Należy tu również podkreślić istniejące przesłanki osłabienia sektora spółdzielczości bankowej w następstwie wprowadzenia stanu wojennego (1980-1982) oraz działania ustawy prawo bankowe z roku 1989 – w myśl której banki spółdzielcze mogły prowadzić działalność statutową na terenie całego Kraju. Takie rozwiązanie ustawowe, zaowocowało falą upadłości wielu banków spółdzielczych w początkowym okresie lat 90-ych. Upadłości te były udziałem zarówno średnich i małych BS głównie ze względu na podejmowanie kredytowania osób nieznanych, z poza ich dotychczasowego terenu działania, niejednokrotnie w rozmiarach przekraczających możliwości spłaty, a nadto przy bardzo wysokim poziomie inflacji. Nasza placówka finansowa przetrwała ten trudny okres, skupiając się na współpracy z lokalnym i dobrze rozpoznanym klientem wywodzącym się z miejscowego środowiska. Kolejna transformacja miała miejsce na mocy ustawy „świętojańskiej” z 24 czerwca 1994 i Bank nasz zrzeszył się wówczas z Małopolskim Bankiem Regionalnym z siedzibą w Krakowie.

POCZĄTEK NOWEJ ERY

W dniu 7 grudnia 2000r. Sejm uchwalił ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Ustawa ta określiła progi kapitałowe i terminy ich osiągnięcia dla banków spółdzielczych i banków zrzeszających, w następstwie której zapoczątkowano zupełnie nowy rozdział w historii polskiej bankowości spółdzielczej. Rozpoczęły się procesy łączeniowe banków regionalnych i zrzeszających, w wyniku których powstały 3 ogólnopolskie banki zrzeszające. Zaowocowało to podpisaniem w marcu 2002r. przez nasz BS kolejnej umowy integracyjnej zrzeszenia z nowo powstałym Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, który do dziś stanowi centralę zrzeszeniową dla blisko 350 banków spółdzielczych stanowiącą jedną z trzech central spółdzielczości bankowej w Kraju. Aktualną siedzibę Banku w Łososinie Dolnej otwarto w 1984 natomiast w Tęgoborzy funkcjonuje punkt kasowy o poszerzonej działalności.