W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty płatniczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w jeden z podanych niżej sposobów:
  • telefonicznie poprzez Infolnię Banku pod numerem +48 86 215 50 50;
  • osobiście w placówce Banku;
  • z pośrednictwem portalu kartwego www.kartosfera.pl
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828;

W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA. 

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.


W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zniwelowania zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej i kart płatniczych, prosimy o zapoznanie się z broszurą informacyjną opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.