Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.
Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA WYNIKAJĄCE Z TZW. OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”, poniżej wskazujemy Państwu najczęściej zadawane pytania dotyczące zasad i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank:


 1. Co to jest RODO?


Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.


 1. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?


Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.


 1. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?


Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.


 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?


Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej. Bank decyduje o celach ich przetwarzania oraz odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych lub z Inspektorem ochrony danych.


 1. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?


Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej jest Pan Michał Burnagiel, z którym mogą się Państwo skontaktować pod tel. 18 444 80 24 lub pod adresem poczty elektronicznej iod@bslososinadolna.pl


 1. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe oraz na podstawie jakich podstaw prawnych?


Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank:

 1. w celu zawarcia z Administratorem Umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia  takiej Umowy oraz jej późniejszej realizacji, na przykład w celu zawarcia umowy prowadzenia rachunku bankowego, podpisania umowy kredytowej, zawarcia umowy o wydanie karty, podpisania umowy zabezpieczenia wierzytelności Banku, dokonania operacji kasowo-skarbcowej, podpisania umowy o udostępnienia bankowości elektronicznej, itp. (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 


 1. w celu zawarcia z Administratorem Umowy lub podjęcia na żądanie podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje działań zmierzających do zawarcia takiej Umowy oraz jej późniejszej realizacji, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);


 1. w celu przeprowadzenia przez Administratora czynności, o które Pani/Pan wnioskuje lub na podstawie Pani/Pana zgody innych niż czynności określone powyżej, na przykład podczas korzystania z publicznie udostępnionych przez Bank stron internetowych lub w celu wskazanym w treści udzielonej przez Panią/Pana zgody, na przykład przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzanie danych w BIK lub KRD w celu weryfikacji osoby wnioskującej o kredyt,  (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);


 1. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych przez Bank umów, na przykład w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozpatrywania reklamacji, udostępnianie danych podmiotom uprawnionym na bazie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 


 1. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);


 1. w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na przykład

  (a) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Banku,

  (b) w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego

  (c) w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw,

  (d) w celach archiwalnych,

  (e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

  (f) w celu analitycznego doboru usług do potrzeb klientów Administratora,

  (g) w celu badania satysfakcji klientów,

  (h) w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora, w drodze marketingu bezpośredniego oraz promocji, produktów i usług realizowanych przez Bank,

  (i) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Banku oraz w jego pobliżu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


 1. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

 1. dane identyfikujące lub weryfikujące Klienta, tj. dane pozwalające stwierdzić lub sprawdzić tożsamość Klienta,  osoby lub podmiotu, który Klient reprezentuje,


 1. dane transakcyjne, tj. dane, dzięki którym można wykonać określoną transakcję lub są związane z jej identyfikacją lub wykonaniem,


 1. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, również o osobach pozostających na utrzymaniu, wspólnym gospodarstwie domowym,


 1. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług, tj. dane związane ze świadczeniem przez Bank danej usługi, sytuacją majątkową lub finansową Klienta albo osób, których dana czynność dotyczy lub z którymi jest związana,


 1. dane dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej, tj. dane lub informacje o takiej działalności Klienta lub podmiotu, który reprezentuje, potrzebne w związku z usługą lub produktem oferowanym przez Bank,


 1. dane osobowe dotyczące przeglądania strony internetowej Banku, które są pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub indywidualnymi zgodami Klienta w danej sprawie,


 1. dane audiowizualne, tj. dane pochodzące np. z monitoringu wizyjnego Banku, które przetwarzane są w celu zabezpieczenia mienia lub majątku, dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.


 1. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,


 1. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,


 1. Związek Banków Polskich,


 1. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,


 1. Komisja Nadzoru Finansowego,


 1. biura informacji gospodarczej,


 1. spółki Grupy BPS,


 1. do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy: księgowe, autoryzujące transakcje płatnicze                           i personalizujące instrumenty płatnicze, prawnicze, informatyczne, windykacyjne, agencje marketingowe oraz inne podmioty na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów powierzenia.  Administrator Danych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,


 1. Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.


 1. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


 1. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

 1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana lub przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje z Bankiem umowy, przez okres jej obowiązywania;


 1. w zakresie przetwarzania danych, którego przesłanką jest zgoda na przetwarzanie, do momentu odwołania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres zobowiązujący Bank do wypełnienia tych obowiązków; 


 1. w zakresie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych;


 1. w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz  wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą;


 1. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;


 1. dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.


 1. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),


 1. do sprostowania danych (art. 16. RODO),


 1. do usunięcia danych (art. 17 RODO),


 1. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),


 1. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),


 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),


 1. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).


 1. Do kogo mogę wnieść skargę?


W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?


Podanie przez Państwa danych w odniesieniu do większości procesów realizowanych przez Bank nie opiera się na Państwa zgodzie, choć jest  dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.


 1. Skąd Bank ma moje dane osobowe?


Źródłem danych w zdecydowanej większości przypadków są osoby, których dane dotyczą, są one zatem pozyskiwane bezpośrednio od osób realizujących z Bankiem daną czynność prawną lub faktyczną, na przykład na podstawie składanych do Banku wniosków lub podpisywanych z Bankiem umów natomiast                                            w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Przykładem tej ostatniej sytuacji jest na przekład podanie przez osobę otwierającą rachunek bankowy danych beneficjentów rzeczywistych lub wskazanie pełnomocników porachunku. Innym przykładem jest ustanawianie przez Zapisodawcę zapisu na wypadek śmierci lub przekazanie Bankowi danych Poręczyciela przez osobę wnioskującą o kredyt. Bank pozyskuje dane z innego źródła także wtedy, gdy przekazywane są one do Banku od innego niezależnego administratora w drodze ich udostępnienia lub w inny sposób przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Pozyskanie przez Bank danych z takiego źródła jest warunkiem realizacji dyspozycji osoby wnioskującej.


 1. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH


Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:


 1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:

 1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

 3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.


 1. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO: Wniosek realizacji praw klienta  zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) lub w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.


 1. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.


 1. Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.


 1. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.


 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.


 1. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


 1. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.


 1. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.


 1. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.


 1. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub  Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bslososinadolna.pl. 

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH


Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja br.
 1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
  1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO lub w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
 4. Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
 5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
 6. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 7. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 10. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub Inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@bslososinadolna.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez [dane Banku/innej instytucji upoważnionej do przekazywania danych osobowych do BIK] (dalej „Bank”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.

 

Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.     z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;

 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;

 • w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;

 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;

 • dane adresowe i teleadresowe,

 • dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;

 • dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia danych 

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.

Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

 • dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;

 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;

 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność       z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W związku z wymogami nałożonymi na Bank ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku, Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków z niej wynikających. Dotyczy to w szczególności przeprowadzania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji i weryfikacji Państwa tożsamości i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych łączących Bank z Państwem, a także spełnienia obowiązków raportowych do GIIF.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca Krajowego Rejestru Długów BIG SA

 1. Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej (zwany dalej „Bankiem”) informuje Panią/Pana o możliwości przekazania danych o zobowiązaniach wynikających z umów dotyczących czynności bankowych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. na warunkach określonych w art. 14 - 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). 

 

 1. Bank może przekazać do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. informację o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. zobowiązanie wobec Banku powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej,

 2. łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni,

 3. upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

 

 1. W sytuacji, gdy zobowiązanie dłużnika niebędącego konsumentem zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, Bank może przekazać do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. informacje gospodarcze o jego zobowiązaniu, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez Bank listem poleconym lub doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

 2. Bank przekazał informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie

 3.  nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

 1. Bank przekazuje do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. informacje gospodarcze o wywiązywaniu się ze zobowiązań na wniosek podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub z własnej inicjatywy, za zgodą podmiotu, którego dotyczy to zobowiązanie, w terminie 14 dni od dnia wywiązywania się z zobowiązań, jeżeli:

 1. od chwili spełnienia świadczenia wobec Banku upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy;

 2. zobowiązania zostały spełnione w terminie albo z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni.

KLAUZULA INFORMACYJNA BIG INFOMONITOR S.A. 

oraz ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

BIG InfoMonitor S.A.

Związek Banków Polskich

 1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora):

 

info@big.pl

Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa

kontakt@zbp.pl

Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa

 1. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora):iod@big.pl

Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa

iod@zbp.pl

Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa

 1. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:

 

BIG InfoMonitor S.A., w celu udostępnienia podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, informacji gospodarczych oraz prowadzenia przez BIG Info Monitor S.A. Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Związek Banków Polskich, w celu udostępnienia podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. BIG InfoMonitor S.A. oraz Związek Banków Polskich przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa, adres, nr NIP, nr REGON.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych,          w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.

 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY MONITORINGU WIZYJNEGO

Informujemy, że w celach zapewnienia bezpieczeństwa na mocy art. 3 ust 2 lit a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dnia z dnia 2017.11.30 Dz.U.2017.2213, a także na podstawie art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 357) na terenie Placówek Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej prowadzony jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących.
Administratorem Danych Osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 285, dalej Bank.
Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie, pisemnie pod adresem: 33-314 Łososina Dolna 285, telefonicznie: 18 444 80 24.
W Banku wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie banku lub pisemnie na adres: 33-314 Łososina Dolna 285. Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Banku oraz w siedzibie Banku.
Dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, nie dłużej niż 90 dni.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz przetwarzające dane w imieniu Banku na podstawie zawartych umów powierzenia.

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE
Pragniemy poinformować, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Bank nie jest w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, nadto w związku z cytowanym przepisem art. 11 RODO – zastosowania nie maja art. 15, art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 RODO – to jest prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych w zakresie monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
 3. prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 5. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

Jednocześnie informujemy, iż ma Pani/ Pan prawo;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Bank nie będzie już mógł przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.


Klauzula informacyjna dla klientów realizujących czeki gotówkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”): 


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej, Łososina Dolna 285, 33-314 Łososina Dolna. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej jest Pan Michał Burnagiel, z którym mogą się Państwo skontaktować pod tel. 18 444 80 24 lub pod adresem poczty elektronicznej iod@bslososinadolna.pl


 1. Cele i podstawy przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu dokonania przez Panią/Pana wpłaty własnej, opłaty lub wpłaty gotówkowej realizowanej w kasie Banku lub w celu realizacji czeku gotówkowego w kasie Banku (tzw. transakcja okazjonalna), podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 2. w celu wypełnienia przez Bank obowiązku prawnego związanego z realizacją czynności bankowych określonych w ustępie nr 3a), podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), tj. istnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 1 marca 2018r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

 3. w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na przykład

  (1) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Banku oraz w jego pobliżu,

  (2) w celach archiwalnych (dowodowych),

  (3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

  (4) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.


 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na bazie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) lub podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzane danych osobowych na podstawie Umowy Powierzenia. Odbiorcami danych mogą być także spółki w ramach Grupy BPS do wewnętrznych celów administracyjnych.


 1. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

 1. przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję w wypadku sporządzenia przez Bank bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji, przez okres 5 lat, licząc d pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia. Na żądanie GIIF złożone przed upływem w/w okresu, Pani/Pana dane będą przechowywane przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa wcześniej wskazany okres przechtwarzania.

 2. w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz  wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.


 1. Uprawnienia Klienta: w związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

 1. prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 2. prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 3. prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 

 6. prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia.


 1. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem prawidłowego wykonania tej umowy (tj. realizacji postanowień Statutu przewidujących możliwość przeprowadzenia procesu oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu Banku). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości prawidłowej realizacji umowy z Bankiem. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji obowiązku prawnego, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwia realizację przez Bank swojego prawnie uzasadnionego interesu.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej, Łososina Dolna 285,
33-314 Łososina Dolna.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej jest Pan Michał Burnagiel, z którym mogą się
Państwo skontaktować pod tel. 18 444 80 24 lub pod adresem poczty elektronicznej iod@bslososinadolna.pl
3. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) w celu zawarcia z administratorem Umowy o pracę i jej realizacji w okresie zatrudnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia);
2) w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, na przykład
(1) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Banku oraz w jego pobliżu,
(2) w celu realizacji zawartej przez administratora umowy z innym podmiotem, jeśli Pani/Pana dane osobowe zostaną
wpisane do takiej umowy jako dane kontaktowe,
(3) w celach archiwalnych (dowodowych),
(4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia);
3) w celu wywiązania się z obowiązków ciążących na administratorze danych wynikających bezpośrednio z Umowy, o której
mowa w pkt. 3.1) powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
4. Udostępnianie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy. Do Pani/Pana
danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy
Administratora, np. firmy: księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz inne podmioty na podstawie podpisanych z nimi przez
Administratora umów powierzenia. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi administrator
zawarł umowę jako tzw. dane kontaktowe, jeśli ich udostępnienie będzie konieczne do realizacji zawartej umowy.
5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj,:
1) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy o pracę, przez okres jej obowiązywania;
2) w zakresie wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy
o pracę, przez okres zobowiązujący Administratora do wypełnienia tych obowiązków;
3) w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie
udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec
interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą;
6. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6) prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7. Administrator nie planuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator nie planuje
również przetwarzania Pani/Pana danych poza EOG.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji umowy z Bankiem, podanie przez
Panią/Pana danych jest warunkiem prawidłowego wykonania tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości prawidłowej realizacji umowy z Bankiem. W zakresie, w jakim
przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji obowiązku prawnego, podanie przez Panią/Pana danych jest
wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana
danych następuje na podstawie udzielonej zgody, wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem zrealizowania przez
Bank przetwarzania Pani/Pana danych opartego na „zgodnie osoby, której dane dotyczą”. Wyrażona zgoda może zostać
odwołana w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula Informacyjna dla Udziałowców Banku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej, Łososina Dolna 285,
33-314 Łososina Dolna.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej jest Pan Michał Burnagiel, z którym mogą się
Państwo skontaktować pod tel. 18 444 80 24 lub pod adresem poczty elektronicznej iod@bslososinadolna.pl
3. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) w celu umożliwienia realizacji praw i obowiązków wynikających bezpośrednio z Pani/Pana statusu jako Członka
Spółdzielni (podstawą prawną przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16
września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. O funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, czyli art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
2) w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze statutu Banku (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
b) Rozporządzenia) oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
3) w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na przykład
(1) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i
raportowania wewnętrznego Banku,
(2) w celach archiwalnych,
(3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
(4) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Banku oraz w jego pobliżu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO),
4. Transfer danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy. Do Pani/Pana
danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy
Administratora, np. firmy: księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz inne podmioty na podstawie podpisanych z nimi przez
Administratora umów powierzenia.
5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj,:
1) w zakresie umożliwiającym realizację praw i obowiązków wynikających bezpośrednio z Pani/Pana statusu jako Członka
Spółdzielni, przez okres bycia Członkiem Spółdzielni;
2) w zakresie wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z bezpośrednio z Pani/Pana statusu
jako Członka Spółdzielni, przez okres zobowiązujący Bank do wypełnienia tych obowiązków;
3) w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie
udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec
interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.
6. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO;
7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Administrator nie planuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator nie planuje
również przetwarzania Pani/Pana danych poza EOG.
9. Bank pozyskuje dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych
następuje w celu realizacji obowiązku prawnego, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem wynikającym z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w ramach
prawnie uzasadnionego interesu administratora, nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwi Bankowi realizację
swojego prawnie uzasadnionego interesu.

Klauzula Informacyjna dla osób rekrutowanych

WNIOSEK REALIZACJI PRAW KLIENTA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2016/679 (RODO)

Administrator - Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)