Lokaty

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH, O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad:

 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
  1. osoby fizyczne;
  2. szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe
 2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku.
 3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).
 4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 euro.
 5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:
  1. należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  2. należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.
 6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.
 7. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-TERMINOWE

 • Bank otwiera i prowadzi lokaty dla osób fizycznych (pełnoletnich i małoletnich)
 • minimalny wkład - 1.000 zł
 • wysokość oprocentowania może być indywidualnie negocjowana przy zdeponowaniu środków w kwocie niemniejszej niż 400.000 zł
 • w okresie trwania lokaty nie dokonuje się wpłat i wypłat

RODZAJE LOKAT

Rodzaje lokat w PLN oraz EURO :
 • 1 miesiąc
 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy

DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

  Bank informuje o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 Prawa bankowego, tj. że:
 • Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: a) współmałżonkowi; b) wstępnym – przodkom w linii prostej: rodzicom, dziadkom, pradziadkom; c) zstępnym – potomkom w linii prostej: dzieciom wnukom prawnukom; d) rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 • Kwota wypłaty, o której mowa w pkt 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 • Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w pkt 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 • Kwota wypłacona zgodnie z pkt 1 nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.
 • Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem pkt 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza