RACHUNKI

RACHUNEK ROR

 • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
 • przeznaczony dla osób fizycznych
 • otwarcie rachunku - 0 zł
 • opłata za prowadzenie rachunku - 4,50 zł miesięcznie
 • możliwość regulowania rachunków przez zlecenia stałe
 • możliwość korzystania z karty bankomatowej
 • całodobowy dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu
 • możliwość korzystania z kredytu odnawialnego (Limit w ROR)

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (konta)
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki bankomatów należących do grupy BPS
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących: - polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki lub polecenie przelewu lub zlecenie stałe
 • Rachunek płatniczy dostępny dla osób od 13. roku życia
 • Brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego
 • Brak możliwości skorzystania z Debetu na koncie lub Limitu odnawialnego

RACHUNEK A’VISTA

 • właścicielem książeczki może być osoba fizyczna
 • otwarcie rachunku - 0 zł
 • prowadzenie rachunku - 0 zł
 • wpłata gotówki na rachunek - 0 zł
 • wypłata gotówki z rachunku - 0 zł
 • oprocentowanie zmienne - 0,3% w skali roku (od 05.05.2015 r.)
 • wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej (przelewem)

RACHUNEK WALUTOWY

 • Rachunek walutowy to rozwiązanie dla Klientów pracujących za granicą, zarabiających w walucie wymienialnej lub często podróżujących poza granice kraju. Zalety:
 • wysyłanie i otrzymywanie przelewów bez konieczności przewalutowania środków
 • przechowywanie oszczędności w walucie ( EURO )
 • przeprowadzania bezgotówkowej wymiany walut,
 • wpłaty i wypłaty w EURO
 • całodobowy dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu
 • otwarcie rachunku - 0 zł
 • opłata za prowadzenie rachunku - 4 zł miesięcznie

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

 • posiadaczem może być osoba fizyczna
 • otwarcie rachunku - 0 zł
 • prowadzenie rachunku - 0 zł
 • oprocentowanie zmienne - 0,65% w skali roku
 • wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej

DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

  Bank informuje  o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 Prawa bankowego, tj. że:
 • Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: a) współmałżonkowi; b) wstępnym – przodkom w linii prostej: rodzicom, dziadkom, pradziadkom; c) zstępnym – potomkom w linii prostej: dzieciom wnukom prawnukom; d) rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 • Kwota wypłaty, o której mowa w pkt 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 • Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w pkt 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 • Kwota wypłacona zgodnie z pkt 1 nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.
 • Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem pkt 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza