121 lat tradycji!

Uwarunkowania społeczne oraz potrzeba istnienia przyjaznej instytucji pożyczkowej, przeciwstawiającej się wszechobecnej lichwie, a także konkurencyjnych banków pobliskiego stworzyły w tutejszej enklawie rynku 121 lat temu podwaliny dzisiejszej placówki finansowej. Według źródeł historycznych n. Bank został założony w grudniu 1899r. i zarejestrowany we Lwowie pod nazwą „Spółka oszczędności i pożyczek z nieograniczoną poręką w Tęgoborzy”. W dniu 24.04.1949r. spółka łączy się ze „Spółdzielnią z nieograniczoną odpowiedzialnością w Jakubowicach” (obecnie Łososina Dolna). Natomiast zmianę statusu nazwy na „Bank Spółdzielczy” z siedzibą w Łososinie Dolnej przyjęto w1975r.

Lata 1950 - 1955

Na podstawie dekretu Ministra Skarbu o reformie bankowej, ulega rozwiązaniu Bank Gospodarstwa Spółdzielczego jako centrala Kas Spółdzielczych. Wszystkie dotychczasowe polskie banki i kasy spółdzielcze przekształcono w tzw. GKS-y, a ich sieć zostaje ściśle podporządkowana państwowemu Bankowi Rolnemu. W wyniku tych zmian, w lipcu 1950 r. nasza instytucja zostaje również przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą. Daleko idąca w tym czasie ingerencja władz politycznych w działalność Kas spowodowała od 1952r spadek zainteresowania ich działalnością wielu działaczy i członków w nastepstwie pozbawienia z „urzędu” GKS-ów możliwości prowadzenia rachunków wkładów oszczędnościowych, bowiem monopol w tym względzie otrzymał państwowy bank PKO.

Wzrost wpływów i samodzielność

Począwszy od roku 1956 zwiększa się stopniowo autonomia Spółdzielczych Kas, którym przywrócono prawo gromadzenia oszczędności oraz ustalono podział kompetencji kredytowych pomiędzy Kasami a Bankiem Rolnym. Znaczenie i ranga Kas Spółdzielczych w istotnym stopniu wzrasta. W roku 1961 placówka nasza przyjmuje nazwę Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa, (SOP) a w roku 1975 otrzymuje status Banku Spółdzielczego. W roku 1975 na mocy nowej ustawy o podziale administracyjnym Kraju, placówka nasza zostaje włączona w strukturę państwowo-spółdzielczą BGŻ, który stał się centralą finansową i organizacyjną banków spółdzielczych, i choć podlegała BGŻ – w swojej działalności była samodzielną. W tym okresie Bank nasz przyjął pełną obsługę finansową lokalnych klientów strategicznych, przedsiębiorców oraz obsługę kasowo-rozliczeniową budżetu terenowego.

Ciężkie lata 80-te i 90-te

Poczawszy od roku 1989 w bankowości polskiej zaszły zasadnicze zmiany ustrojowe, wyzwalające ją z systemu socjalistycznego i kierujące ją do modelu gospodarki rynkowej. Położony został nacisk na prawdziwą samorządność i samodzielność banków spółdzielczych. Na mocy ustawy z roku 1990 o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczej BGŻ utracił funkcję Centrali. Relacje BGŻ z bankami spółdzielczymi od roku 1992 oparte zostały na dobrowolnych umowach o wzajemnej współpracy.

Należy tu również podkreślić istniejące przesłanki osłabienia sektora spółdzielczości bankowej w następstwie wprowadzenia stanu wojennego (1980-1982) oraz działania ustawy prawo bankowe z roku 1989 – w myśl której banki spółdzielcze mogły prowadzić działalność statutową na terenie całego Kraju. Takie rozwiązanie ustawowe, zaowocowało falą upadłości wielu banków spółdzielczych w początkowym okresie lat 90-ych. Upadłości te były udziałem zarówno średnich i małych BS głównie ze względu na podejmowanie kredytowania osób nieznanych, z poza ich dotychczasowego terenu działania, niejednokrotnie w rozmiarach przekraczających możliwości spłaty, a nadto przy bardzo wysokim poziomie inflacji. Nasza placówka finansowa przetrwała ten trudny okres, skupiając się na współpracy z lokalnym i dobrze rozpoznanym klientem wywodzącym się z miejscowego środowiska. Kolejna transformacja miała miejsce na mocy ustawy „świętojańskiej” z 24 czerwca 1994 i Bank nasz zrzeszył się wówczas z Małopolskim Bankiem Regionalnym z siedzibą w Krakowie.

Początek nowej ery

W dniu 7 grudnia 2000r. Sejm uchwalił ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Ustawa ta określiła progi kapitałowe i terminy ich osiągnięcia dla banków spółdzielczych i banków zrzeszających, w następstwie której zapoczątkowano zupełnie nowy rozdział w historii polskiej bankowości spółdzielczej. Rozpoczęły się procesy łączeniowe banków regionalnych i zrzeszających, w wyniku których powstały 3 ogólnopolskie banki zrzeszające. Zaowocowało to podpisaniem w marcu 2002r. przez nasz BS kolejnej umowy integracyjnej zrzeszenia z nowo powstałym Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, który do dziś stanowi centralę zrzeszeniową dla blisko 350 banków spółdzielczych stanowiącą jedną z trzech central spółdzielczości bankowej w Kraju. Aktualną siedzibę Banku w Łososinie Dolnej otwarto w 1984 natomiast w Tęgoborzy funkcjonuje punkt kasowy o poszerzonej działalności.