• 27 listopada 2020

KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach
Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła
Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej
prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  •  informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  •  wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada
reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.
W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy podpisać lub poświadczyć podpisy
notarialnie.
Należy pamiętać, że:
1) Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W
przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia
podpisów. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w
dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
2) Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli
wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub
osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.


Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z
Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.


Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:
1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie
poświadczonymi:
  •  osobiście w placówce Banku,
  •  przesłać pocztą na adres Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 285

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie
do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez
Fundusz PFR.