• 26 października 2015

Zmiana Taryfy opłat i prowizji bankowych oraz tabeli oprocentowania produktów bankowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że 1 stycznia 2016 roku zmieni się Taryfa opłat i prowizji bankowych oraz tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się poniżej:

Tab. 1 RACHUNEK OSZCZEDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY - ROR
1) Usunięcie opłaty za otwarcie i likwidację rachunku
2) Usunięcie opłaty za obsługę stałego zlecenia i polecenia zapłaty
3) Wprowadzenie opłaty za modyfikację/odwołanie stałego zlecenia i polecenia zapłaty
4) Zmiana opłat za realizację zlecenia stałego i polecenia zapłaty
5) Zmiana opłaty za odmowę wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
6) Zmiana opłat dotyczących kart płatniczych i wyciągów z rachunku bankowego
Tab. 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH
1) Zmiana opłat dotyczących wyciągów bankowych
2) Usunięcie opłaty za likwidację rachunku
Tab. 4 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH
1) Wprowadzenie opłaty za prowadzenie rachunku
2) Wprowadzenie opłaty za wypłatę gotówkową
3) Zmiana opłat dotyczących wyciągów bankowych
4) Modyfikacja opłat za przelewy krajowe
5) Usunięcie opłaty za likwidację rachunku
Tab. 5 KARTY DEBETOWE VISA Classic Debetowa, Visa payWave
1) Wprowadzenie nowych produktów – karta zbliżeniowa oraz naklejka zbliżeniowa
2) Usunięcie opłat za wydanie / wznowienie karty debetowej
3) Wprowadzenie opłat za wydanie duplikatu karty lub nowej karty w miejsce zastrzeżonej
4) Wprowadzenie opłaty za użytkowanie karty w przypadku niezrealizowania transakcji bezgotówkowych w wysokości min. 300 zł w okresie rozliczeniowym trwającym od 27 dnia miesiąca do końca 26 dnia miesiąca
5) Modyfikacja opłat za powtórne generowanie i wysyłkę PIN na wniosek Klienta
6) Usunięcie opłat za telefoniczne odblokowanie nr PIN, zmianę danych użytkownika karty oraz zmianę limitów na karcie
7) Wprowadzenie opłaty za wymianę karty Visa Classic Debetowa na kartę zbliżeniową – Visa PayWave i odwrotnie, przed upływem ważności wcześniej wydanej karty
8) Zmniejszenie opłaty za czasowe zablokowanie / odblokowanie karty (na życzenie klienta)
Tab. 7 KREDYTY
1) Wprowadzenie opłaty za uruchomienie kredytu na rachunku w innym Banku krajowym
2) Wprowadzenie opłat za prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej
3) Zmiana opłat za Wydanie opinii/zaświadczeń o kredycie na wniosek Kredytobiorcy oraz sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy
4) Wprowadzenie opłat za sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy
5) Zmiana opłat za wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty / wypowiedzeń umowy kredytu oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów
6) Wprowadzenie opłaty za przeprowadzenie kontroli w terenie w związku z rozliczeniem transzy kredytu na cele mieszkaniowe
7) Wprowadzenie opłat za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej oraz badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości
8) Wprowadzenie opłat za wydanie promesy udzielenia kredytu oraz zmianę innych postanowień umowy kredytu dokonywanych na wniosek klienta
Tab. 8 RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH
1) Usunięcie opłaty za otwarcie rachunku
2) Zmiana opłat za wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunków bieżących / pomocniczych
3) Wprowadzenie opłat za wypłaty dokonywane na podstawie list.
4) Usunięcie opłaty za obsługę stałego zlecenia i polecenia zapłaty
5) Wprowadzenie opłaty za modyfikację/odwołanie stałego zlecenia i polecenia zapłaty
6) Zmiana opłat za realizację zlecenia stałego/polecenia zapłaty oraz opłaty za odmowę wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
7) Zmiana opłat dotyczących kart płatniczych i wyciągów z rachunku bankowego
Tab. 9 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH
1) Usunięcie opłaty za likwidację rachunku
Tab. 10 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH
1) Wprowadzenie opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowego
2) Wprowadzenie opłat od wypłaty gotówkowej z rachunku oszczędnościowego
3) Modyfikacja opłat za przelewy krajowe
4) Wprowadzenie opłat za likwidację rachunku bieżącego wciągu 3 miesięcy od daty otwarcia
Tab. 11 KARTY DEBETOWE VISA Business – wprowadzenie nowego produktu
Tab. 12 KREDYTY
1) Zmiana prowizji za udzielenie kredytu preferencyjnego z ARiMR
2) Wprowadzenie opłat za uruchomienie kredytu na rachunku w innym Banku krajowym, wydanie promesy udzielenia kredytu, prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej, sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta firmowego, wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej, badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC itp.) do Sądu
3) Zmiana opłat dotyczących zmiany innych postanowień umowy kredytu dokonywanych na wniosek klienta firmowego
4) Zmiana opłat za wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty / wypowiedzeń umowy kredytu oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów
5) Zmiana opłat za wydanie opinii/zaświadczeń o kredycie na wniosek Kredytobiorcy (firmy)
6) Zmiana opłat za sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy (firmy)
7) Zmiana opłat za sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (firmy)
Tab. 13 CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH ORAZ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
1) Usunięcie opłaty za likwidację rachunku
Tab. 14 PRZELEWY ZAGRANICZNE
1) Zmiana opłat za realizację przelewów w trybie standardowym
2) Modyfikacja opłat za skup przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe
Tab. 15 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
1) Wprowadzenie opłat za skup czeków podróżnych, za warunkowy skup czeków (niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”), Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków, Zryczałtowane koszty banków zagranicznych,
Tab. 16 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
1) Zmiana prowizji za wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki za energię elektryczną
2) Wprowadzenie opłat za wymianę banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe Opłata dotyczy tylko osób nie posiadających rachunku w Banku)
Tab. 17 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH
1) Wprowadzenie opłat za wydanie kserokopii umowy
2) Wprowadzenie opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 prawa bankowego. Opłaty nie pobiera się, w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności
3) Zmiana opłat za zastrzeżenie lub odwołanie przez osobę nie będącą/będącą klientem Banku zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych
4) Zmiana opłat za wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty / wypowiedzeń umowy rachunku
5) Usunięcie opłat za sporządzenie jednorazowo wyciągu miesięcznego, za miesiąc kalendarzowy
6) Wprowadzenie opłat za Sporządzenie historii (wyciągu bankowego) rachunku na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego/poprzedniego o ile posiadacz rachunku nie odebrał wyciągów miesięcznych
7) Modyfikacja opłat za wysyłanie wyciągów
8) Wprowadzenie opłat za dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów – za każdą zawartą umowę
9) Wprowadzenie opłat za przekształcenie rachunku osobistego na rachunek wspólny i odwrotnie
10) Modyfikacja opłat za czeki
11) Wprowadzenie opłat za przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem
12) Wprowadzenie opłat za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji
13) Zmiana opłat odnośnie zmiany innych postanowień umowy rachunku bankowego dokonywanych na wniosek klienta
14) Wprowadzenie opłat za realizację weksla z pocztowego inkasa wekslowego
15) Wprowadzenie prowizji komisowej w przypadku notyfikacji weksla
Tab. 18 GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
1) Wprowadzenie opłat za wystawienie promesy gwarancji / poręczenia
2) Zmiana opłat za przyznanie gwarancji / poręczenia – prowizja pobierana w dniu zawarcia umowy – w zależności od oceny ryzyka bankowego
3) Wprowadzenie opłat za korzystanie z gwarancji / poręczenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania
4) Wprowadzenie opłat za zmianę warunków gwarancji
Tab. 20 KLIENCI INDYWIDUALNI
1) Usunięcie oprocentowania rachunku oszczędnościowego w walucie
2) Zmiana tabeli oprocentowania lokat terminowych
Tab. 21 KLIENCI INSTYTUCJONALNI
1) Usunięcie oprocentowania rachunku oszczędnościowego w walucie
2) Obniżenie oprocentowania kredytu obrotowego i inwestycyjnego
3) Wprowadzenie zasad stosowania minimalnego oprocentowani kredytów