• 15 czerwca 2021

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOSOSINIE DOLNEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 1, ust. 4 i ust. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w lokalu domu weselnego „Pod Justem” w Bilsku odbędzie się    ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOSOSINIE DOLNEJ.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 28 czerwca 2021 r. o godz. 09.30 w lokalu domu weselnego „Pod Justem” w Bilsku. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Planowany porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad.
    2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
    3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
    4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
    5. Wybór Komisji ds.  odpowiedniości.
    6. Przyjęcie porządku obrad.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.
    9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
    10. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2020 r., a także rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
    11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 r. oraz przedstawienie wyników z przeprowadzonej przez KNF kontroli i sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku.
    12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia się Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej.
    14. Przyjęcie polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej oraz podjęcie uchwały.
    15. Indywidualna i kolegialna (zbiorowa) ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej kadencji 2018-2022.
    16. Podjęcie uchwał w sprawach:
        a) przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2020 rok,
        b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
        c) sposobu pokrycia straty za 2020 rok,
        d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
        e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
        f) oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej,
        g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
        h) ocen indywidualnych Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej (zbiorowej) Rady Nadzorczej,
        i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej,
        j) wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego,
        k) podwyższenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.
    17. Sprawy różne i wolne wnioski.
    18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia zgłoszonych wniosków.
    19. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej, roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.

                                                                                                                                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY

                                                                                                                    Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej