• 25 czerwca 2018

Mechanizm Płatności Podzielonej - Split Payment.

Mechanizm Płatności Podzielonej - Split Payment.


Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062 

Co to oznacza?

 •  Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT,
 •  Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
              a) dotychczasowym sposobem,
              b) wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej:

 •  otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;
 •  bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
 •  bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
 •  prowadzony w walucie PLN;
 •  wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych; 
 •  informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 •  przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
             a) numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
             b) numeru NIP kontrahenta,             
             c) kwoty brutto faktury,             
             d) kwoty VAT,
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego,

Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i odpowiedzi